Gốc > Thầy cũ-Trường xưa-Bạn bè thân thiết >

Điều lệ ban liên lạc cựu học sinh trường THPT Núi Thành

 
bll_chs_nt_500Cập nhật bởi: thptnuithanh - Vào ngày: 23/10/2009 2:30:52 CH - Số lượt xem: 114
 HỘI CỰU HỌC SINH             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               *********                                                 **************

           

                                                                                                  Núi Thành, ngày 25 tháng 11 năm 2006

ĐIỀU LỆ

HỘI CỰU HỌC SINH TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH

                                                     **************** **************************

          Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống uống nước nhớ nguồn, truyền thống đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Từ khi thành lập đến nay, Trường THPT Núi Thành đã có bề dày truyền thống 30 năm. Theo nguyện vọng đông đảo cựu học sinh của Trường đề nghị thành lập Hội cựu học sinh Trường THPT Núi Thành.

          CHƯƠNG I:     Tên gọi, mục đích.

          Điều1:    Tên Hội: Hội cựu học sinh Trường THPT Núi Thành.

          Trụ sở: Tại Trường THPT Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

          Điều 2: Phương châm hoạt động của Hội là:

                                                               “Hướng về mái trường thân yêu”.

          Mục đích của Hội là:

1/ Đối với cựu học sinh: Hội là cầu nối để các cựu học sinh của trường liên lạc với nhau, hỗ trợ lẫn nhau trong đời sống, động viên giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn.

2/ Đối với sinh viên ( là học sinh cũ của trường) đang học: Hội sẽ tạo điều kiện để giúp đỡ cho các sinh viên nghèo, khó khăn để chăm lo học tập.

3/ Đối với trường cũ: Hội sẽ vận động quỹ trong cựu học sinh để hỗ trợ về mặt vật chất, tinh thần cho nhà trường. Hỗ trợ một phần kinh phí để cấp học bổng cho học sinh nghèo, vượt khó tiếp sức đến trường. Cuối mỗi năm học sẽ hỗ trợ một số phần thưởng cho học sinh học giỏi.

          CHƯƠNG II:    Nhiệm vụ của Hội

          Điều 3. Hội có các nhiệm vụ sau:

- Tuyên truyền mục đích của Hội, vận động các cá nhân và tổ chức ủng hộ cho hoạt động của Hội.

- Thường xuyên chăm lo phát triển tổ chức Hội, nghiên cứu các hình thức tổ chức thích hợp để triển khai các hoạt động  của Hội ngày càng có hiệu quả.

- Thông qua nhà trường để nắm kịp thời các việc khó khăn ở trường cũng như các học sinh có hoàn cảnh nghèo khó nhằm có hướng giúp đỡ.

  

          CHƯƠNG III:    Hội viên

          Điều 4.  Hội viên.

Là cựu học sinh Trường THPT Núi Thành nếu tán thành mục đích điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội  đều công nhận là hội viên của Hội cựu học sinh trường THPT Núi thành

          Điều 5. Nhiệm vụ của Hội viên

- Tôn trọng, thực hiện nghiêm chỉnh điều lệ, chủ trương của Hội; tích cực tham gia các hoạt động của Hội.

- Tuyên truyền mục đích của Hội, đóng  góp và vận động quỹ  theo khả năng và điều kiện thích hợp.

- Giữ gìn sự trong sáng, không vụ lợi  và bảo vệ uy tín của Hội.

Điều 6: Quyền hạn của hội viên

- Tham gia mọi sinh hoạt, thảo luận, đề xuất ý kiến  và giám sát mọi hoạt động  của Hội.

- Ứng cử, đề cử, bầu cử  vào Ban liên lạc của Hội.

CHƯƠNG IV:  Tổ chức của Hội

Điều 7: Hệ thống tổ chức của Hội gồm 3 cấp: Hội, Chi hội, Phân hội.

-  Hội cựu học sinh trường THPT Núi Thành.

-  Dưới Hội có các chi hội. Chi hội được thành lập ở các tỉnh, thành phố, thị xã hoặc thị trấn có nhiều cựu học sinh đang sinh sống và công tác.

- Tại mỗi chi hội có thể thành lập các phân hội theo từng vùng để dễ quản lý hoạt động.

Hoạt động của Chi hội và Phân hội cũng theo các mục đích nêu trên của Hội.

Điều 8: Nhiệm vụ quyền hạn của các Ban liên lạc.

+ Số lượng của Ban Liên lạc Hội hoặc Chi Hội : Tuỳ vào số lượng CHS nhiều hay ít của từng nơi để đề cử số lượng thành viên Ban liên lạc cho phù hợp trong khoảng từ 7 đến 17 người.

+  Nhiệm kỳ của Ban liên lạc Hội hoặc Chi hội là 5 năm.

+ Ban liên lạc Hội, Chi hội  mỗi quý họp một lần, mỗi năm họp chung Hội hoặc Chi hội ít nhất một lần. Thời điểm họp tuỳ quy định của Hội hoặc Chi hội cho hợp lý.

+ Nếu có thành viên trong Ban liên lạc thay đổi nơi ở mà cần bổ sung thì phải có sự thống nhất ít nhất của 2/3 số thành viên trong Ban liên lạc.

CHƯƠNG V:   Tài chính của Hội.

Điều 9: Nguồn thu của Hội, hoặc Chi hội, phân hội bao gồm:

+ Hội phí của hội viên ( nếu có)

+ Đóng góp tự nguyện của hội viên.

+ Tài trợ của các tổ chức hoặc cá nhân.

+ Trợ cấp của Nhà nước ( nếu có).

+ Các nguồn thu khác do hoạt động của Hội tạo ra.

Điều 10: Các khoản chi của Hội , Chi hội, phân hội gồm:

+ Chi giúp đỡ học sinh nghèo khó theo phương châm “ Tiếp sức cho đàn em đến trường”

+ Chi hỗ trợ cho sinh viên nghèo đang gặp khó khăn (SV là cựu HS trường).

+ Chi hỗ trợ một số hoạt động ở trường cũ, hỗ trợ phần thưởng cho học sinh giỏi nhằm thúc đẩy cho phong trào thi đua “Hai tốt” của trường.

+ Chi các việc giúp đỡ lẫn nhau trong cựu học sinh.

+ Chi các hoạt động thường xuyên của Hội, Chi hội, phân hội.

+ Mọi khoản thu chi phải được thực hiện đúng theo quy chế của Hội và được ghi chép kịp thời, đầy đủ, có sổ sách, chứng từ cụ thể.

CHƯƠNG VI:  Hiệu lực và sửa đổi.

Điều 11:  Chỉ có Hội nghị đại biểu của Hội mới có quyền sửa đổi, bổ sung điều lệ Hội. Việc sửa đổi, bổ sung điều lệ phải được ít nhất 2/3 số đại biểu tham dự biểu quyết tán thành.

Điều 12:

Điều lệ này được thông qua tại Hội nghị Ban liên lạc Hội lần thứ nhất họp ngày 21/01/2006 và có hiệu lực sau khi được UBND huyện Núi Thành phê duyệt.

    TM. HỘI CỰU HỌC SINH

TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH

   TRƯỞNG BAN LIÊN LẠC

            LỘ VĂN HÙNG

 

 

DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC HỘI CỰU HỌC SINH

TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH

Nhiệm kỳ 2005-2010

*********

Trưởng ban:  Lộ Văn Hùng (77-80)

Phó ban :     1/  Lê Xuân Tĩnh     (ở Núi Thành ) (76-79)

                      2/ Ngô Quang Nhân (ở TP Hồ Chí Minh) (77-80)

                     3/ Phạm Viết Tích (ở Tam Kỳ ) (80-83)

                     4/ Hoàng Minh Công (ở Đà Nẵng) (75-78)

Uỷ viên:   1/ Trần Thị Lâm (78-80)

               2/ Trần Văn Ngữ (76-79)

                                            3/ Nguyễn Hữu Mậu (77-80)

4/ Trần Quốc Hùng (85-88)

5/ Nguyễn Phụng Sự (75-77, 81-82)

6/ Nguyễn Tấn Ân (75-78)

7/ Huỳnh Tấn Đức (76-79)

8/ Trần Quốc Bảo(88-91)

9/ Nguyễn Viết Hà (85-88)

10/ Nguyễn Văn An (78-81)

11/ Nguyễn Xuân Huy(91-94)

12   Nguyễn Công Trạng (75-78).

     Ban liên lạc CHS ở Đà Nẵng.

1/ Hoàng Minh Công (1975-1978) , Trưởng ban

2/ Nguyễn Văn An  (1978-1981)

3/ Nguyễn Thuỳ Nghĩa (1975-1978)

4/ Nguyễn Thị Nhâm (1981-1984)

5/ Đặng Công Đáng (1979-1982)

6/ Nguyễn Bá          (1985-1988)

7/ Nguyễn Xuân Huy (1991-1994)

8/ Nguyễn Công Trạng (1975-1978)

     Ban liên lạc CHS ở Tam kỳ.

 

1/ Phạm Viết Tích ( 1980-1983), Trưởng ban

2/ Huỳnh Tấn Đức ( 1976-1979)

3/ Nguyễn Văn Hảo ( 1981-1984)

4/ Huỳnh Thị Tuyết ( 1982-1985)

5/ Nguyễn Viết Hà (1985-1988)

6/ Phạm Viết Thái ( 1985-1988)

7/ Trần Quốc Bảo (1988-1991)

8) Trần Sơn    (1976-1979)

     Ban liên lạc CHS ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

1/  Ngô Quang Nhân (1977-1980) Trưởng ban

2/ Trần Quốc Hùng (1985-1988)

3/ Nguyễn Phụng Sự (75-77 và 81-82)

4/ Hoàng Vĩnh Nại (1979-1982)

5/ Đặng Cẩm Hùng (1979-1982)

6/ Trần Viết Ý (1990-1993)

7/ Nguyễn Thị Ngọc Hà (1993-1996)

8/ Nguyễn Thượng Đắc  (1987-1988)

9/ Nguyễn Tấn Ân (1975-1978)

               Ban Liên lạc CHS ở Núi Thành.

1/ Lê Xuân Tĩnh   (76-79)  Trưởng ban

2/ NguyễnVăn Quáng  (75-78)

3/ Võ  Đức   (75-78)

4/ Nguyễn Hữu Mậu (77-80)

5/ Lộ Văn Hùng (77-80)

6/ Đoàn Thị Sơn (77-80)

7/ Trần Thị Lâm (78-80)

8/ Nguyễn Tri Ấn (78-81)

9/ Nguyễn Kim Thịnh (80-83)

10/ Nguyễn Quang Thảo (92-95)

11/ Trần Văn Ngữ (1976-1979).

 

Re: Điều lệ ban liên lạc cựu học sinh trường THPT Núi Thành

Gởi bởi: Lương Khằng - Vào ngày: 28/11/2009 8:45:54 SA

Rất mong muốn được liên lạc với các cựu học sinh nhưng không có thông tin

 
 
 

Nhắn tin cho tác giả
Lương Thị Y @ 02:24 14/12/2009
Số lượt xem: 548
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Vượt lên chính mình của Lê Văn Duẩn .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.