Đề thi sinh 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Lê Văn Duẩn (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:40' 02-09-2009
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
luận Câu 1/ (2 điểm) Đột biến gen là gì? Nêu các dạng đột biến gen? Nguyên nhân phát sinh đột biến gen Câu 2 (2 điểm) Nêu những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể ở các kỳ trong nguyên phân Câu 3 (2 điểm) Ở cà chua, gen A quy định quả màu đỏ là trội hoàn toàn so với gen a quy định quả màu vàng. Xác định kết quả lai khi cho cây quả đỏ lai với cây quả vàng II.Trắc nghiệm Câu 1: Nguyên nhân của đột biến gen là do: A. Hiện tượng NST phân ly không đồng đều. B. Tác nhân vật lý, hoá học của môi trường ngoài hay do biến đổi sinh lí, sinh hoá tế bào. C. NST bị chấn động cơ học. D. Sự chuyển đoạn NST. Câu 2 : Biến đổi trong dãy nuclêôtit của gen cấu trúc dẫn tới sự biến đổi nào sau đây ? A. Gen đột biến → ARN thông tin đột biến → Prôtêin đột biến. B. ARN thông tin đột biến → Gen đột biến → Prôtêin đột biến. C. Prôtêin đột biến → Gen đột biến → ARN thông tin đột biến. D. Gen đột biến → Prôtêin đột biến → ARN thông tin đột biến Câu 3: Đột biến thay thế 1 cặp nuclêôtit ảnh hưởng tới số axit amin trong chuỗi polipeptit là... A. 2. B. 1. C. 3. D. 4. Câu 4: Một mạch gốc của gen có trình tự các nuclêôtit như sau : ....A T X X G T A A G G... Sau đột biến trình tự nuclêôtit mạch gốc là ....A T G X G T A A X G .. Đột biến trên thuộc dạng.... A. thay thế cặp nuclêôtit. B. thay thế cặp nuclêôtit cùng loại. C. thay thế cặp nuclêôtit khác loại. D. đảo vị trí cặp nuclêôtit. Câu 5: Một gen bình thường điều khiển tổng hợp một prôtêin có 498 axit amin Đột biến đã tác động trên một cặp nuclêôtit và sau đột biến tổng số nuclêôtit của gen bằng 3000. Dạng đột biến gen xảy ra là: A. Thay thế một cặp nuclêôtit. C. Thêm một cặp nuclêôtit B. Mất một cặp nuclêôtit. D. Đảo cặp nuclêôtit. 6: Một gen có 1200 nu và có 30% A. Gen bị mất một đoạn. Đoạn mất đi chứa 20 Avà có G= 3/2 A. Số lượng từng loại nu của gen sau đột biến là: A. A=T= 220 và G=X= 330. B. A=T= 330 và G=X=220. C. A=T = 340 và G=X =210. D. A=T = 210 và G=X= 34 Câu 7: Sự tiếp hợp và trao đổi chéo không cân giữa các crômatit trong cặp nhiễm sắc thể tương đồng ở kì đầu giảm phân I sẽ làm xuất hiện dạng đột biến nào sau đây? A. Đa bội.B Lặp đoạn NST. C. Đảo đoạn NST. DThay cặp nuclêôtit Câu 8: Đột biến NST gồm các dạng: A. Đa bội và dị bội. B. Thêm đoạn và đảo đoạn. C. Chuyển đoạn tương hỗ và không tương hỗ. D. Đột biến số lượng và đột biến cấu trúc Câu 9: Thể đột biến là: A. Tập hợp các kiểu gen trong tế bào cơ thể bị đột biến B. Tập hợp các dạng đột biến của cơ thể. C. Những cá thể mang đột biến đã biểu hiện trên kiểu hình D. Tập hợp các nhiễm sắc thể bị đột biến Câu 10: Đột biến xuất hiện trong những lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử gọi là.... A. đột biến xôma. B. đột biến tiền phôi. C. đột biến giao tử. D. tiền đột biến. Câu 11: Đột biến gen gồm các dạng là: A. Mất, thay, đảo và chuyển cặp Nu B. Mất, thay, thêm và đảo vị trí 1 hay 1 số cặp Nu. C. Mất, nhân, thêm và đảo cặp Nu. D. Mất, thay, thêm và chuyển cặp Nu . Câu 12: Đột biến xảy ra ở những lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử, giai đoạn từ 2 đến 8 tế bào được gọi là: A. Đột biến xôma. . Đột biến tiền phôi. C. Đột biến sinh dưỡng. D. Đột biến giao tử. Câu 13: Hoa liên hình màu đỏ trội hoàn toàn so với hoa màu trắng. Khi đem cây hoa màu đỏ thuần chủng trồng ở 35oC thì nó ra hoa màu. A. Đỏ. B. Hồng. C. Trắng. D. A và B đúng Câu 14: Cây rau mác mọc trên cạn có: A. 1 loại lá
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Vượt lên chính mình của Lê Văn Duẩn .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.