KẾT QUẢ THI HSG KHỐI 12 TỈNH QUẢNG NAM NĂM HỌC 2010-2011

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sở GD-ĐT Quảng Nam
Người gửi: Lê Văn Duẩn (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:00' 07-12-2010
Dung lượng: 95.0 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
Së GI¸O DôC Vµ §µo t¹o qu¶ng nam kú thi chän häc sinh giái 12 toµn tØnh n¨m häc 2010-2011
BAN chÊm thi THPT CHUY£N NGUYÔN BØNH KHI£M khãa thi ngµy 30/11/2010


DANH S¸CH HäC SINH §¹T GI¶I
TT SBD Hä Vµ T£N NGµY SINH LíP §¥N VÞ M¤N §IÓM GI¶I
1 02.0297 vò trÝ dòng 24/03/1993 12 NguyÔn HiÒn §Þa LÝ 13.50 Nh×
2 02.0293 mai thÞ diÔm 26/08/1993 12 QuÕ S¬n §Þa LÝ 12.00 Ba
3 02.0338 huúnh thÞ thu ph­¬ng 15/03/1993 12 L­¬ng ThÕ Vinh §Þa LÝ 11.25 Ba
4 02.0327 lª thÞ tè nga 26/05/1993 12 TrÇn QuÝ C¸p §Þa LÝ 10.75 Ba
5 02.0369 nguyÔn h÷u trung 17/08/1993 12 L­¬ng ThÕ Vinh §Þa LÝ 10.50 Ba
6 02.0368 lª v¨n trung 18/11/1993 12 NguyÔn Tr·i §Þa LÝ 10.25 Ba
7 02.0298 nguyÔn thÞ kim ®ang 08/03/1993 12 Phan Ch©u Trinh §Þa LÝ 10.00 Ba
8 02.0305 nguyÔn thÕ ®øc h¹nh 20/04/1993 12 Sµo Nam §Þa LÝ 10.00 Ba
9 02.0345 ®oµn ngäc sang 29/09/1993 12 Nói Thµnh §Þa LÝ 10.00 Ba
10 02.0325 trÇn thÞ nga 15/08/1994 11 Lª QuÝ §«n §Þa LÝ 9.75 KhuyÕn khÝch
11 02.0364 nguyÔn kiÒu trinh 30/12/1993 12 Sµo Nam §Þa LÝ 9.75 KhuyÕn khÝch
12 02.0331 ph¹m thÞ nhËt 16/06/1993 12 QuÕ S¬n §Þa LÝ 9.50 KhuyÕn khÝch
13 02.0324 nguyÔn v¨n mÕn 25/07/1993 12 NguyÔn KhuyÕn §Þa LÝ 9.25 KhuyÕn khÝch
14 02.0349 nguyÔn ngäc t©n 25/04/1993 12 NguyÔn Tr·i §Þa LÝ 9.25 KhuyÕn khÝch
15 02.0354 l­u v¨n th«ng 17/02/1993 12 Sµo Nam §Þa LÝ 9.25 KhuyÕn khÝch
16 02.0301 trÇn v¨n ®øc 14/01/1993 12 NguyÔn Tr·i §Þa LÝ 8.75 KhuyÕn khÝch
17 02.0371 ph¹m thÞ tuyÕt 22/12/1993 12 Phan Ch©u Trinh §Þa LÝ 8.75 KhuyÕn khÝch
18 02.0290 ®Æng trÇn ch­¬ng 07/11/1993 12 NguyÔn HiÒn §Þa LÝ 8.50 KhuyÕn khÝch
19 02.0310 nguyÔn thÞ diÔm hiÒn 10/07/1993 12 Nói Thµnh §Þa LÝ 8.50 KhuyÕn khÝch
20 02.0341 ®Þnh thÞ quyªn 28/07/1993 12 Hoµng DiÖu §Þa LÝ 8.50 KhuyÕn khÝch
21 02.0348 nguyÔn thÞ minh t©m 25/09/1993 12 Phan Ch©u Trinh §Þa LÝ 8.50 KhuyÕn khÝch
22 02.0377 lª vò 08/03/1993 12 L­¬ng ThÕ Vinh §Þa LÝ 8.50 KhuyÕn khÝch
23 02.0332 ph¹m thÞ hoµi nhi 24/09/1993 12 TrÇn V¨n D­ §Þa LÝ 8.25 KhuyÕn khÝch
24 02.0378 nguyÔn tÊn vò 29/04/1993 12 NguyÔn Tr·i §Þa LÝ 8.25 KhuyÕn khÝch
25 02.0292 d­¬ng thÞ kiÒu diÔm 02/06/1993 12 Sµo Nam §Þa LÝ 8.00 KhuyÕn khÝch
26 02.0304 lª thÞ nh­ h¶i 11/08/1993 12 Hoµng DiÖu §Þa LÝ 8.00 KhuyÕn khÝch
27 02.0309 trÇn thÞ thu hiÒn 14/05/1993 12 Lý Tù Träng §Þa LÝ 8.00 KhuyÕn khÝch
28 02.0346 nguyÔn h÷u s¬n 09/03/1993 12 L­¬ng ThÕ Vinh §Þa LÝ 8.00 KhuyÕn khÝch
29 02.0366 lª thÞ trinh 20/07/1993 12 Sµo Nam §Þa LÝ 8.00 KhuyÕn khÝch
30 01.0229 nguyÔn trÇn h­¬ng giang 01/04/1993 12 NguyÔn BØnh Khiªm Hãa häc 17.25 NhÊt
31 01.0226 phan ¸nh ®¹t 28/12/1993 12 NguyÔn BØnh Khiªm Hãa häc 16.50 NhÊt
32 01.0243 trÞnh ngäc hoµn 10/10/1993 12 TiÓu La Hãa häc 16.00 NhÊt
33 01.0277 nguyÔn v¨n tµi 10/01/1993 12 NguyÔn Duy HiÖu Hãa häc 16.00 NhÊt
34 01.0211 cao lª v©n anh 27/04/1994 11 NguyÔn BØnh Khiªm Hãa häc 15.50 Nh×
35 01.0304 trÇn thÞ ngäc v©n 22/10/1993 12 NguyÔn BØnh Khiªm Hãa häc 15.50 Nh×
36 01.0247 ph¹m thÞ hoµng ph­¬ng 12/01/1993 12 TrÇn QuÝ C¸p Hãa häc 14.75 Nh×
37 01.0295 lª v¨n hoµi tr©n 23/11/1994 11 NguyÔn BØnh Khiªm Hãa häc 14.75 Nh×
38 01.0223 ph¹m nguyÔn ph­¬ng dung 26/06/1994 11 NguyÔn BØnh Khiªm Hãa häc 14.50 Nh×
39 01.0300 lª th¶o uyªn 07/08/1993 12 Sµo Nam Hãa häc 14.50 Nh×
40 01.0218 d­¬ng v¨n b×nh 09/10/1993 12 Sµo Nam Hãa häc 14.00 Nh×
41 01.0296 hoµng thÞ lª trinh 09/12/1993 12 Nói Thµnh Hãa häc 14.00 Nh×
42 01.0246 nguyÔn thÞ hoµng h­¬ng 21/08/1993 12 NguyÔn Dôc Hãa häc 13.75 Nh×
43 01.0212 vò phan thiªn ©n 08/07/1993 12 Nói Thµnh Hãa häc 13.50 Nh×
44 01.0270 trÇn lª ph¸p 01/07/1994 11 NguyÔn BØnh Khiªm Hãa häc 13.50 Nh×
45 01.0215 nguyÔn trÇn quèc b¶o 23/06/1993 12 NguyÔn BØnh Khiªm Hãa häc 13.25 Ba
46 01.0261 nguyÔn thÞ nh­ ngäc 09/09/1993 12 TrÇn QuÝ C¸p Hãa häc 13.25 Ba
47 01.0276 trÇn thÞ sang 16/07/1993 12 NguyÔn Duy HiÖu Hãa häc 13.25 Ba
48 01.0308 nguyÔn vò 25/05/1993 12 Chu V¨n An Hãa häc 13.25 Ba
49 01.0234 vâ thÞ thu h»ng 30/11/1993 12 Nói Thµnh Hãa häc 13.00 Ba
50 01.0239 ch©u ngäc hiÕu 23/04/1993 12 Nói Thµnh Hãa häc 13.00 Ba
51 01.0267 trÇn thÞ tuyÕt nhung 15/01/1993 12 TrÇn QuÝ C¸p Hãa häc 13.00 Ba
52 01.0272 trÇn lª ph­¬ng 11/03/1994 11 NguyÔn BØnh Khiªm Hãa häc 13.00 Ba
53 01.0291 nguyÔn tr­¬ng hoµng trang 06/02/1994 11 NguyÔn BØnh Khiªm Hãa häc 13.00 Ba
54 01.0253 nguyÔn thÞ thanh ly 06/08/1993 12 Huúnh Ngäc HuÖ Hãa häc 12.75 Ba
55 01.0266 lª thÞ thanh nhung 03/05/1993 12 Nói Thµnh Hãa häc 12.75 Ba
56 01.0284 nguyÔn thÞ thu thñy 28/11/1993 12 Sµo Nam Hãa häc 12.75 Ba
57 01.0301 lª nguyÔn th¶o uyªn 21/11/1993 12 Sµo Nam Hãa häc 12.75 Ba
58 01.0314 d­¬ng thÞ nh­ ý 10/06/1993 12 Huúnh Ngäc HuÖ Hãa häc 12.75 Ba
59 01.0236 trÇn v¨n hiÒn 03/03/1993 12 QuÕ S¬n Hãa häc 12.50 Ba
60 01.0282 vâ tÊn thiÖn 25/01/1993 12 NguyÔn Dôc Hãa häc 12.50 Ba
61 01.0288 tr­¬ng thÞ triÒu tiªn 18/11/1993 12 TrÇn QuÝ C¸p Hãa häc 12.50 Ba
62 01.0233 ph¹m thÞ thu h»
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Vượt lên chính mình của Lê Văn Duẩn .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.