Phần mềm thống kê chất lượng có Nữ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Duẩn (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:28' 08-04-2009
Dung lượng: 634.0 KB
Số lượt tải: 22
Số lượt thích: 0 người
THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2008-2009

MÔN LỚP TSHS GIỎI KHÁ TBÌNH YẾU KÉM TBTL
ĐẦU NĂM KÌ I SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
61 46 46 5 10.9 6 13 17 37 14 30.4 4 8.7 28 60.9 Âuïng
NỮ 27 27 4 8.7 4 8.7 12 26.1 5 10.9 2 4.3 20 43.5 Âuïng
TOÁN 62 46 46 5 10.9 11 23.9 9 19.6 16 34.8 5 10.9 25 54.3 Âuïng
6 NỮ 30 30 3 6.5 9 19.6 6 13 10 21.7 2 4.3 18 39.1 Âuïng
63 48 48 5 10.4 4 8.3 13 27.1 14 29.2 12 25 22 45.8 Âuïng
NỮ 17 17 2 4.2 2 4.2 5 10.4 8 16.7 0 9 18.8 Âuïng
64 46 46 14 30.4 7 15.2 11 23.9 10 21.7 4 8.7 32 69.6 Âuïng
NỮ 18 18 9 19.6 4 8.7 3 6.5 2 4.3 0 16 34.8 Âuïng
TOÀN KHỐI 6 186 186 29 15.6 28 15.1 50 26.9 54 29 25 13.4 107 57.5 Âuïng
NỮ 92 92 18 9.7 19 10.2 26 14 25 13.4 4 2.2 63 33.9 Âuïng
71 36 37 5 13.5 5 13.5 13 35.1 10 27 4 10.8 23 62.2 Âuïng
NỮ 19 19 3 8.1 2 5.4 9 24.3 3 8.1 2 5.4 14 37.8 Âuïng
72 35 35 4 11.4 5 14.3 11 31.4 6 17.1 9 25.7 20 57.1 Âuïng
TOÁN NỮ 16 16 4 11.4 2 5.7 6 17.1 1 2.9 3 8.6 12 34.3 Âuïng
7 73 37 37 2 5.4 7 18.9 5 13.5 13 35.1 10 27 14 37.8 Âuïng
NỮ 18 18 1 2.7 6 16.2 3 8.1 4 10.8 4 10.8 10 27 Âuïng
74 38 38 6 15.8 3 7.9 7 18.4 5 13.2 17 44.7 16 42.1 Âuïng
NỮ 19 19 3 7.9 2 5.3 5 13.2 4 10.5 5 13.2 10 26.3 Âuïng
75 38 38 5 13.2 4 10.5 7 18.4 14 36.8 8 21.1 16 42.1 Âuïng
NỮ 15 15 3 7.9 0 2 5.3 8 21.1 2 5.3 5 13.2 Âuïng
TOÀN KHỐI 7 184 185 22 11.9 24 13 43 23.2 48 25.9 48 25.9 89 48.1 Âuïng
NỮ 87 87 14 7.6 12 6.5 25 13.5 20 10.8 16 8.6 51 27.6 Âuïng
81 34 33 2 6.1 5 15.2 6 18.2 13 39.4 7 21.2 13 39.4 Âuïng
NỮ 15 15 2 6.1 2 6.1 4 12.1 6 18.2 1 3 8 24.2 Âuïng
82 34 34 3 8.8 4 11.8 7 20.6 16 47.1 4 11.8 14 41.2 Âuïng
TOÁN NỮ 19 19 3 8.8 2 5.9 4 11.8 9 26.5 1 2.9 9 26.5 Âuïng
8 83 35 35 4 11.4 6 17.1 12 34.3 11 31.4 2 5.7 22 62.9 Âuïng
NỮ 19 19 3 8.6 5 14.3 7 20 4 11.4 0 15 42.9 Âuïng
84 34 34 6 17.6 5 14.7 5 14.7 16 47.1 2 5.9 16 47.1 Âuïng
NỮ 17 17 3 8.8 4 11.8 3 8.8 6 17.6 1 2.9 10 29.4 Âuïng
85 37 37 6 16.2 5 13.5 12 32.4 12 32.4 2 5.4 23 62.2 Âuïng
NỮ 19 19 3 8.1 3 8.1 6 16.2 6 16.2 1 2.7 12 32.4 Âuïng
TOÀN KHỐI 8 174 173 21 12.1 25 14.5 42 24.3 68 39.3 17 9.8 88 50.9 Âuïng
NỮ 89 89 14 8.1 16 9.2 24 13.9 31 17.9 4 2.3 54 31.2 Âuïng
91 36 36 7 19.4 3 8.3 16 44.4 9 25 1 2.8 26 72.2 Âuïng
NỮ 15 15 5 13.9 1 2.8 5 13.9 3 8.3 1 2.8 11 30.6 Âuïng
92 34 34 8 23.5 8 23.5 10 29.4 7 20.6 1 2.9 26 76.5 Âuïng
NỮ 15 15 6 17.6 5 14.7 2 5.9 1 2.9 1 2.9 13 38.2 Âuïng
TOÁN 93 37 37 7 18.9 7 18.9 13 35.1 10 27 0 27 73 Âuïng
9 NỮ 15 15 3 8.1 2 5.4 6 16.2 4 10.8 0 11 29.7 Âuïng
94 33 33 9 27.3 8 24.2 13 39.4 2 6.1 1 3 30 90.9 Âuïng
NỮ 15 15 6 18.2 2 6.1 4 12.1 2 6.1 1 3 12 36.4 Âuïng
95 35 35 9 25.7 5 14.3 11 31.4 8 22.9 2 5.7 25 71.4 Âuïng
NỮ 19 19 7 20 1 2.9 6 17.1 3 8.6 2 5.7 14 40 Âuïng
TOÀN KHỐI 9 175 175 40 22.9 31 17.7 63 36 36 20.6 5 2.9 134 76.6 Âuïng
NỮ 79 79 27 15.4 11 6.3 23 13.1 13 7.4 5 2.9 61 34.9 Âuïng
TOÀN TRƯỜNG 719 719 112 15.6 108 15 198 27.5 206 28.7 95 13.2 418 58.1 Âuïng
NỮ 347 347 73 10.2 58 8.1 98 13.6 89 12.4 29 4 229 31.8 Âuïng
KI 07-08 776 771 123 16 124 16.1 414 53.7 100 13 10 1.3 661 85.7 Âuïng
SO SÁNH -57 -52 -11 -0.4 -16 -1.1 -216 -26.2 106 15.7 85 11.9 -243 -27.6 Âuïng


PHOÌNG GD NUÏI THAÌNH THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC
TRƯỜNG :THCS TRẦN CAO VÂN KỲI NÀM HOÜC : 2008 - 2009.
MÄN : TOÁN HỌC
K. LÅÏP Täøng säú HS GIỎI KHÁ TB YÃÚU KEÏM TBTL
Â.nàm KÌ I SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
SAÏU TS 186 186 29 15.6% 28 15.1% 50 26.9% 54 29% 25 13.4% 107 57.5% Âuïng
Næî 92 92 18 9.7% 19 10.2% 26 14% 25 13.4% 4 2.2% 63 33.9% Âuïng
BAÍY TS 184 185 22 11.9% 24 13% 43 23.2% 48 25.9% 48 25.9% 89 48.1% Âuïng
Næî 87 87 14 7.6% 12 6.5% 25 13.5% 20 10.8% 16 8.6% 51 27.6% Âuïng
TAÏM TS 174 173 21 12.1% 25 14.5% 42 24.3% 68 39.3% 17 9.8% 88 50.9% Âuïng
Næî 89 89 14 8.1% 16 9.2% 24 13.9% 31 17.9% 4 2.3% 54 31.2% Âuïng
CHÊN TS 175 175 40 22.9% 31 17.7% 63 36% 36 20.6% 5 2.9% 134 76.6% Âuïng
Næî 79 79 27 15.4% 11 6.3% 23 13.1% 13 7.4% 5 2.9% 61 34.9% Âuïng
TOAÌN TRÆÅÌNG TS 719 719 112 15.6% 108 15% 198 27.5% 206 28.7% 95 13.2% 418 58.1% Âuïng
Næî 347 347 73 10.2% 58 8.1% 98 13.6% 89 12.4% 29 4% 229 31.8% Âuïng
K1 07-08 776 771 123 16% 124 16.1% 414 53.7% 100 13% 10 1.3% 661 85.7% Âuïng
SS n.træåïc -57 -52 -11 -0.4 % -16 -1.1 % -216 -26.2 % 106 15.7 % 85 11.9 % -243 -27.6 % Âuïng
"Tam Hiệp,ngày 6 tháng 1 năm 2009"
Hiệu trưởng Người lập bảng
Thiều Thị Quy
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Vượt lên chính mình của Lê Văn Duẩn .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.