Phần mềm thống kê chất lượng (không tính nữ)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Duẩn (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:39' 08-04-2009
Dung lượng: 264.0 KB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2008-2009

MÔN LỚP TSHS GIỎI KHÁ TB YẾU KÉM
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
TOÁN 61 46 5 10.9 6 13 17 37 14 30.4 4 8.7 Âuïng
6 62 46 5 10.9 11 23.9 9 19.6 16 34.8 5 10.9 Âuïng
63 48 5 10.4 4 8.3 13 27.1 14 29.2 12 25 Âuïng
64 46 14 30.4 7 15.2 11 23.9 10 21.7 4 8.7 Âuïng
TOÁN KHỐI 6 186 29 15.6 28 15.1 50 26.9 54 29 25 13.4 Âuïng
71 37 5 13.5 5 13.5 13 35.1 10 27 4 10.8 Âuïng
72 35 4 11.4 5 14.3 11 31.4 6 17.1 9 25.7 Âuïng
TOÁN 73 37 2 5.4 7 18.9 5 13.5 13 35.1 10 27 Âuïng
7 74 38 6 15.8 3 7.9 7 18.4 5 13.2 17 44.7 Âuïng
75 38 5 13.2 4 10.5 7 18.4 14 36.8 8 21.1 Âuïng
TOÁN KHỐI 7 185 22 11.9 24 13 43 23.2 48 25.9 48 25.9 Âuïng
81 33 2 6.1 5 15.2 6 18.2 13 39.4 7 21.2 Âuïng
82 34 3 8.8 4 11.8 7 20.6 16 47.1 4 11.8 Âuïng
TOÁN 83 35 4 11.4 6 17.1 12 34.3 11 31.4 2 5.7 Âuïng
8 84 34 6 17.6 5 14.7 6 17.6 15 44.1 2 5.9 Âuïng
85 37 6 16.2 5 13.5 12 32.4 12 32.4 2 5.4 Âuïng
TOÀN KHỐI 8 173 21 12.1 25 14.5 43 24.9 67 38.7 17 9.8 Âuïng
91 36 7 19.4 3 8.3 16 44.4 9 25 1 2.8 Âuïng
92 34 8 23.5 8 23.5 10 29.4 7 20.6 1 2.9 Âuïng
TOÁN 93 37 7 18.9 7 18.9 13 35.1 10 27 0 Âuïng
9 94 33 9 27.3 8 24.2 13 39.4 2 6.1 1 3 Âuïng
95 35 9 25.7 5 14.3 11 31.4 8 22.9 2 5.7 Âuïng
TOÀN KHỐI 9 175 40 22.9 31 17.7 63 36 36 20.6 5 2.9 Âuïng
TOÀN TRƯỜNG 719 112 15.6 108 15 199 27.7 205 28.5 95 13.2 Âuïng
HỌC KÌ 1 07-08 771 123 16 124 16.1 413 53.6 101 13.1 10 1.3 Âuïng
SO SÁNH -52 -11 -0.4 -16 -1.1 -214 -25.9 104 15.4 85 11.9 Âuïng
PHOÌNG GD NUÏI THAÌNH BÁO CÁO THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG TRUNG BÌNH MÔN
TRƯỜNG :THCS TRẦN CAO VÂN HOÜC KYÌ 1 NÀM HOÜC : 2008 - 2009
MÔN :TOÁN HỌC
K. LÅÏP TỔNG SỐ GIỎI KHÁ TBÌNH YẾU KÉM
HỌC SINH SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
SAÏU 186 29 15.6% 28 15.1% 50 26.9% 54 29% 25 13.4% Âuïng
BAÍY 185 22 11.9% 24 13% 43 23.2% 48 25.9% 48 25.9% Âuïng
TAÏM 173 21 12.1% 25 14.5% 43 24.9% 67 38.7% 17 9.8% Âuïng
CHÊN 175 40 22.9% 31 17.7% 63 36% 36 20.6% 5 2.9% Âuïng
TOAÌN TRÆÅÌNG 719 112 15.6% 108 15% 199 27.7% 205 28.5% 95 13.2% Âuïng
KI 07-08 771 123 16% 124 16.1% 413 53.6% 101 13.1% 10 1.3% Âuïng
SS n.træåïc -52 -11 -0.4 % -16 -1.1 % -214 -25.9 % 104 15.4 % 85 11.9 % Âuïng
"Tam Hiệp,ngày 6 tháng 1năm 2009"
Hiệu trưởng Người lập bảng
Thiều Thị Quy
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Vượt lên chính mình của Lê Văn Duẩn .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.