Thống kê bài thi kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Lê Văn Duẩn
Người gửi: Lê Văn Duẩn (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:06' 17-05-2009
Dung lượng: 95.5 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
THỐNG KÊ ĐIỂM BÀI THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2008-2009

MÔN LÓP TSHS "0-3,4" "3,5-4,9" "5-6,4" "6,5-7,9" 8-10 TRÊN TB
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
61 28 0 9 32.1 6 21.4 6 21.4 7 25 19 67.9 Âuïng
TIN 62 31 2 6.5 9 29 7 22.6 5 16.1 8 25.8 20 64.5 Âuïng
6 63 36 5 13.9 8 22.2 15 41.7 5 13.9 3 8.3 23 63.9 Âuïng
64 39 3 7.7 5 12.8 13 33.3 9 23.1 9 23.1 31 79.5 Âuïng
TOÀN KHỐI 6 134 10 7.5 31 23.1 41 30.6 25 186.6 27 20.1 93 69.4 Âuïng
71 26 0 10 38.5 10 38.5 2 7.7 4 15.4 16 61.5 Âuïng
TIN 72 19 1 5.3 3 15.8 2 10.5 6 31.6 7 36.8 15 78.9 Âuïng
7 73 28 0 7 25 10 35.7 4 14.3 7 25 21 75 Âuïng
74 25 0 3 12 5 20 7 28 10 40 22 88 Âuïng
75 33 0 4 12.1 8 24.2 12 36.4 9 27.3 29 87.9 Âuïng
TOÀN KHỐI 7 131 1 0.8 27 20.6 35 26.7 31 23.7 37 28.2 103 78.6 Âuïng
81 33 0 0 0 0 0 0 0 Sai
TIN 82 34 0 0 0 0 0 0 0 Sai
8 83 35 0 0 0 0 0 0 0 Sai
84 34 0 0 0 0 0 0 0 Sai
85 37 0 0 0 0 0 0 0 Sai
TOÀN KHỐI 8 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! Âuïng
91 36 0 0 0 0 0 0 0 Sai
TIN 92 34 0 0 0 0 0 0 0 Sai
9 93 37 0 0 0 0 0 0 0 Sai
94 33 0 0 0 0 0 0 0 Sai
95 35 0 0 0 0 0 0 0 Sai
TOÀN KHỐI 9 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! Âuïng
TOÀN TRƯỜNG 265 11 4.2 58 21.9 76 28.7 56 21.1 64 24.2 196 74 Âuïng
KII 07-08 193 10 5.2 23 11.9 50 25.9 52 26.9 58 30.1 160 82.9 Âuïng
SO SÁNH 72 1 -1 35 10 26 2.8 4 -5.8 6 -5.9 36 -8.9 Âuïng

PHOÌNG GD NUÏI THAÌNH BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐIỂM BÀI THI
TRƯỜNG :THCS TRẦN CAO VÂN HỌC KÌ 2 NÀM HOÜC : 2008 - 2009
MÔN: TIN HỌC
K. LÅÏP TỔNG SỐ "0-3,4" "3,5-4,9" "5-6,4" "6,5-7,9" 8-10 TRÊN TB
HỌC SINH SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
SAÏU 134 10 7.5% 31 23.1% 41 30.6% 25 18.7% 27 20.1% 93 69.4% Âuïng
BAÍY 131 1 0.8% 27 20.6% 35 26.7% 31 23.7% 37 28.2% 103 78.6% Âuïng
TAÏM 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! Âuïng
CHÊN 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! Âuïng
TOAÌN TRÆÅÌNG 265 11 4.2% 58 21.9% 76 28.7% 56 21.1% 64 24.2% 196 74% Âuïng
KII 07-08 193 10 5.2% 23 11.9% 50 25.9% 52 26.9% 58 30.1% 160 82.9% Âuïng
SS n.træåïc 72 1 -1 % 35 10 % 26 2.8 % 4 -5.8 % 6 -5.9 % 36 -8.9 % Âuïng
"Tam Hiệp,ngày 16 tháng 5 năm 2009"
Hiệu trưởng Người lập bảng
Lê Văn Duẩn
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Vượt lên chính mình của Lê Văn Duẩn .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.