Thống kê chất lượng CN có nữ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Lê Văn Duẩn
Người gửi: Lê Văn Duẩn (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:04' 17-05-2009
Dung lượng: 190.5 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
TỔ TỰ NHIÊN 1 BÁO CÁO THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC
CẢ NĂM NĂM HỌC :2008-2009
MÔN LỚP TSHS TB TL GIỎI KHÁ T.BÌNH YẾU KÉM GIỎI VÀ KHÁ
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
61 46 34 73.9 10 21.7 2 4.3 22 47.8 11 23.9 1 2.2 12 26.1 Âuïng
Nữ 27 21 45.7 8 17.4 1 2.2 12 26.1 5 10.9 1 2.2 9 19.6 Âuïng
TOÁN 62 45 31 68.9 9 20 8 17.8 14 31.1 12 26.7 2 4.4 17 37.8 Âuïng
6 Nữ 29 26 57.8 8 17.8 6 13.3 12 26.7 3 6.7 0 14 31.1 Âuïng
63 48 34 70.8 8 16.7 8 16.7 18 37.5 12 25 2 4.2 16 33.3 Âuïng
Nữ 17 15 31.3 6 12.5 5 10.4 4 8.3 2 4.2 0 11 22.9 Âuïng
64 46 41 89.1 15 32.6 13 28.3 13 28.3 5 10.9 0 28 60.9 Âuïng
Nữ 18 17 37 8 17.4 5 10.9 4 8.7 1 2.2 0 13 28.3 Âuïng
Toàn khối 6 185 140 75.7 42 22.7 31 16.8 67 36.2 40 21.6 5 2.7 73 39.5 Âuïng
Nữ 91 79 42.7 30 16.2 17 9.2 32 17.3 11 5.9 1 0.5 47 25.4 Âuïng
71 36 28 77.8 6 16.7 12 33.3 10 27.8 7 19.4 1 2.8 18 50 Âuïng
Nữ 19 16 44.4 4 11.1 6 16.7 6 16.7 3 8.3 0 10 27.8 Âuïng
72 35 28 80 4 11.4 8 22.9 16 45.7 7 20 0 12 34.3 Âuïng
Nữ 16 16 45.7 4 11.4 4 11.4 8 22.9 0 0 8 22.9 Âuïng
TOÁN 73 37 25 67.6 4 10.8 6 16.2 15 40.5 12 32.4 0 10 27 Âuïng
7 Nữ 18 16 43.2 3 8.1 4 10.8 9 24.3 2 5.4 0 7 18.9 Âuïng
74 38 21 55.3 7 18.4 5 13.2 9 23.7 13 34.2 4 10.5 12 31.6 Âuïng
Nữ 19 15 39.5 4 10.5 3 7.9 8 21.1 4 10.5 0 7 18.4 Âuïng
75 38 23 60.5 5 13.2 6 15.8 12 31.6 14 36.8 1 2.6 11 28.9 Âuïng
Nữ 15 10 26.3 3 7.9 1 2.6 6 15.8 4 10.5 1 2.6 4 10.5 Âuïng
Toàn khối 7 184 125 67.9 26 14.1 37 20.1 62 33.7 53 28.8 6 3.3 63 34.2 Âuïng
Nữ 87 73 39.7 18 9.8 18 9.8 37 20.1 13 7.1 1 0.5 36 19.6 Âuïng
81 33 26 78.8 3 9.1 9 27.3 14 42.4 7 21.2 0 12 36.4 Âuïng
Nữ 15 15 45.5 3 9.1 4 12.1 8 24.2 0 0 7 21.2 Âuïng
82 34 30 88.2 6 17.6 8 23.5 16 47.1 4 11.8 0 14 41.2 Âuïng
Nữ 19 18 52.9 5 14.7 5 14.7 8 23.5 1 2.9 0 10 29.4 Âuïng
TOÁN 83 35 28 80 6 17.1 12 34.3 10 28.6 7 20 0 18 51.4 Âuïng
8 Nữ 19 18 51.4 6 17.1 7 20 5 14.3 1 2.9 0 13 37.1 Âuïng
84 34 27 79.4 7 20.6 5 14.7 15 44.1 7 20.6 0 12 35.3 Âuïng
Nữ 17 14 41.2 4 11.8 3 8.8 7 20.6 3 8.8 0 7 20.6 Âuïng
85 37 32 86.5 9 24.3 6 16.2 17 45.9 5 13.5 0 15 40.5 Âuïng
Nữ 19 15 40.5 5 13.5 5 13.5 5 13.5 4 10.8 0 10 27 Âuïng
Toàn khối 8 173 143 82.7 31 17.9 40 23.1 72 41.6 30 17.3 0 0 71 41 Âuïng
Nữ 89 80 46.2 23 13.3 24 13.9 33 19.1 9 5.2 0 0 47 27.2 Âuïng
91 36 28 77.8 7 19.4 4 11.1 17 47.2 8 22.2 0 11 30.6 Âuïng
Nữ 15 12 33.3 4 11.1 3 8.3 5 13.9 3 8.3 0 7 19.4 Âuïng
92 34 29 85.3 6 17.6 11 32.4 12 35.3 5 14.7 0 17 50 Âuïng
Nữ 15 13 38.2 4 11.8 8 23.5 1 2.9 2 5.9 0 12 35.3 Âuïng
TOÁN 93 37 32 86.5 8 21.6 7 18.9 17 45.9 5 13.5 0 15 40.5 Âuïng
9 Nữ 15 14 37.8 3 8.1 2 5.4 9 24.3 1 2.7 0 5 13.5 Âuïng
94 33 28 84.8 8 24.2 4 12.1 16 48.5 4 12.1 1 3 12 36.4 Âuïng
Nữ 16 13 39.4 6 18.2 1 3 6 18.2 2 6.1 1 3 7 21.2 Âuïng
95 35 25 71.4 9 25.7 2 5.7 14 40 10 28.6 0 11 31.4 Âuïng
Nữ 19 14 40 7 20 1 2.9 6 17.1 5 14.3 0 8 22.9 Âuïng
Toàn khối 9 175 142 81.1 38 21.7 28 16 76 43.4 32 18.3 1 0.6 66 37.7 Âuïng
Nữ 80 66 37.7 24 13.7 15 8.6 27 15.4 13 7.4 1 0.6 39 22.3 Âuïng
Toàn trường 717 550 76.7 137 19.1 136 19 277 38.6 155 21.6 12 1.7 273 38.1 Âuïng
Nữ 347 298 41.6 95 13.2 74 10.3 129 18 46 6.4 3 0.4 169 23.6 Âuïng
CN 07-08 769 559 72.7 128 16.6 138 17.9 293 38.1 172 22.4 38 4.9 266 34.6 Âuïng
So sánh -52 -9 4 9 2.5 -2 1.1 -16 0.5 -17 -0.8 -26 -3.2 7 3.5 Âuïng


PHOÌNG GD NUÏI THAÌNH THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC
TRƯỜNG :THCS TRẦN CAO VÂN CẢ NĂM NÀM HOÜC : 2008 - 2009.
MÄN : TOÁN HỌC
K. LÅÏP Täøng säú HS TBTL GIỎI KHÁ T.BÌNH YẾU KÉM GIỎI &KHÁ
Â.nàm KÌ II SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
SAÏU TS 186 185 140 75.7% 42 22.7% 31 16.8% 67 36.2% 40 21.6% 5 2.7% 73 39.5% Âuïng
Næî 92 91 79 42.7% 30 16.2% 17 9.2% 32 17.3% 11 5.9% 1 0.5% 47 25.4% Âuïng
BAÍY TS 185 184 125 67.9% 26 14.1% 37 20.1% 62 33.7% 53 28.8% 6 3.3% 63 34.2% Âuïng
Næî 87 87 73 39.7% 18 9.8% 18 9.8% 37 20.1% 13 7.1% 1 0.5% 36 19.6% Âuïng
TAÏM TS 173 173 143 82.7% 31 17.9% 40 23.1% 72 41.6% 30 17.3% 0 0% 71 41% Âuïng
Næî 89 89 80 46.2% 23 13.3% 24 13.9% 33 19.1% 9 5.2% 0 0% 47 27.2% Âuïng
CHÊN TS 175 175 142 81.1% 38 21.7% 28 16% 76 43.4% 32 18.3% 1 0.6% 66 37.7% Âuïng
Næî 79 80 66 37.7% 24 13.7% 15 8.6% 27 15.4% 13 7.4% 1 0.6% 39 22.3% Âuïng
TOAÌN TRÆÅÌNG TS 719 717 550 76.7% 137 19.1% 136 19% 277 38.6% 155 21.6% 12 1.7% 273 38.1% Âuïng
Næî 347 347 298 41.6% 95 13.2% 74 10.3% 129 18% 46 6.4% 3 0.4% 169 23.6% Âuïng
CN 07-08 776 769 559 72.7% 128 16.6% 138 17.9%
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Vượt lên chính mình của Lê Văn Duẩn .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.