Thống kê chất lượng kì 2 có nữ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Lê Văn Duẩn
Người gửi: Lê Văn Duẩn (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:07' 17-05-2009
Dung lượng: 195.0 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
TỔ TỰ NHIÊN 1 BÁO CÁO THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC
HỌC KỲ II NĂM HỌC :2008-2009
MÔN LỚP TSHS TB TL GIỎI KHÁ T.BÌNH YẾU KÉM GIỎI VÀ KHÁ
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
61 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sai
Nữ 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sai
CN 62 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sai
6 Nữ 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sai
63 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sai
Nữ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sai
64 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sai
Nữ 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sai
Toàn khối 6 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sai
Nữ 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sai
71 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sai
Nữ 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sai
72 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sai
Nữ 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sai
CN 73 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sai
7 Nữ 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sai
74 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sai
Nữ 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sai
75 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sai
Nữ 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sai
Toàn khối 7 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sai
Nữ 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sai
81 33 33 100 13 39.4 14 42.4 6 18.2 0 0 27 81.8 Âuïng
Nữ 15 15 45.5 9 27.3 6 18.2 0 0 0 15 45.5 Âuïng
82 34 34 100 16 47.1 14 41.2 4 11.8 0 0 30 88.2 Âuïng
Nữ 19 19 55.9 12 35.3 6 17.6 1 2.9 0 0 18 52.9 Âuïng
CN 83 35 35 100 11 31.4 21 60 3 8.6 0 0 32 91.4 Âuïng
8 Nữ 19 19 54.3 9 25.7 9 25.7 1 2.9 0 0 18 51.4 Âuïng
84 34 34 100 16 47.1 13 38.2 5 14.7 0 0 29 85.3 Âuïng
Nữ 17 17 50 9 26.5 7 20.6 1 2.9 0 0 16 47.1 Âuïng
85 37 37 100 18 48.6 18 48.6 1 2.7 0 0 36 97.3 Âuïng
Nữ 19 19 51.4 10 27 8 21.6 1 2.7 0 0 18 48.6 Âuïng
Toàn khối 8 173 173 100 74 42.8 80 46.2 19 11 0 0 0 0 154 89 Âuïng
Nữ 89 89 51.4 49 28.3 36 20.8 4 2.3 0 0 0 0 85 49.1 Âuïng
91 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sai
Nữ 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sai
92 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sai
Nữ 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sai
CN 93 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sai
9 Nữ 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sai
94 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sai
Nữ 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sai
95 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sai
Nữ 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sai
Toàn khối 9 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sai
Nữ 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sai
Toàn trường 173 173 100 74 42.8 80 46.2 19 11 0 0 0 0 154 89 Âuïng
Nữ 89 89 51.4 49 28.3 36 20.8 4 2.3 0 0 0 0 85 49.1 Âuïng
Kì 2 07-08 190 183 96.3 35 18.4 73 38.4 75 39.5 7 3.7 0 108 56.8 Âuïng
So sánh -17 -10 3.7 39 24.4 7 7.8 -56 -28.5 -7 -3.7 0 0 46 32.2 Âuïng


PHOÌNG GD NUÏI THAÌNH THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC
TRƯỜNG :THCS TRẦN CAO VÂN KỲII NÀM HOÜC : 2008 - 2009.
MÄN : CÔNG NGHỆ
K. LÅÏP Täøng säú HS TBTL GIỎI KHÁ T.BÌNH YẾU KÉM GIỎI &KHÁ
Â.nàm KÌ II SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
SAÏU TS 186 185 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Sai
Næî 92 91 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Sai
BAÍY TS 185 184 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Sai
Næî 87 87 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Sai
TAÏM TS 173 173 173 100% 74 42.8% 80 46.2% 19 11% 0 0% 0 0% 154 89% Âuïng
Næî 89 89 89 51.4% 49 28.3% 36 20.8% 4 2.3% 0 0% 0 0% 85 49.1% Âuïng
CHÊN TS 175 175 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Sai
Næî 79 80 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Sai
TOAÌN TRÆÅÌNG TS 173 173 173 100% 74 42.8% 80 46.2% 19 11% 0 0% 0 0% 154 89% Âuïng
Næî 89 89 89 51.4% 49 28.3% 36 20.8% 4 2.3% 0 0% 0 0% 85 49.1% Âuïng
K 2 07-08 190 190 183 96.3% 35 18.4% 73 38.4% 75 39.5% 7 3.7% 0 0% 108 56.8% Âuïng
SS n.træåïc -17 -17 -10 3.7 % 39 24.4 % 7 7.8 % -56 -28.5 % -7 -3.7 % 0 0 % 46 32.2 % Âuïng
"Tam Hiệp,ngày 16 tháng 5 năm 2009"
Hiệu trưởng Người lập bảng
Lê Văn Duẩn
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Vượt lên chính mình của Lê Văn Duẩn .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.